Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Modernizácia odborných učební Základnej školy Zocha v meste Revúca

0001.jpg

 

 

logo.png

 

Modernizácia odborných učební Základnej školy Zocha v meste Revúca

 

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:  Modernizácia odborných učební Základnej školy Zocha v meste Revúca
Kód projektu: 302021K126
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

 

2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:   2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ:   

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre        Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

Projekt modernizácie odborných učební Základnej školy Zocha v meste Revúca je tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební jazykov, biológie/chémie, IKT, polytechniky a modernizáciu knižnice:

Hlavná aktivita č.1: Obstaranie jazykovej učebne

Hlavná aktivita č.2: Obstaranie knižnice

Hlavná aktivita č.3: Obstaranie prírodovednej učebne – kombinovanej učebne biológia/chémia

Hlavná aktivita č.4: Obstaranie polytechnickej učebne

Hlavná aktivita č.5: Obstaranie IKT učebne

 

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy I.B.Zocha v meste Revúca. Škola disponuje priestorovými kapacitami, potrebnými na uskutočnenie projektu. V rámci projektu nebudú realizované stavebné úpravy.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu Zocha v Revúcej. Cieľová skupina však môže byť rozšírená aj o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania.

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP č. 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory a tiež aktivity projektukorešpondujú s oprávnenými aktivitami IROP ŠC 2.2.2. Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):                    10

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                                        06/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                                     03/2020

 

Financovanie projektu:

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                                   193 286,37 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                                         183 622,05 €

      finančná podpora zo zdrojov EÚ:                                                                      164 293,41 €

      finančná podpora zo zdrojov SR:                                                                        19 328,64 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                                      9 664,32 €

 

 

Súbor na stiahnutie Plagát.pdf (131.2 kB)


 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka