Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viacúčelové ihrisko na Hviezdoslavovej ul. v Revúcej

Prevádzková doba

1. 4. - 15. 5. od 9.00 do 19.00 hod.
16. 5. - 15. 9. od 8.00 do 20.00 hod.
16. 9. - 3.10. od 9.00 do 19.00 hod.
4. 10. - 31.3. od 9.00 do 16.00 hod.

Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom. Časový harmonogram obsadenia ihriska bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od množstva objednávok.
Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihriska pre potreby turnaja.

Sadzba za hodinový prenájom viacúčelového ihriska

Názov ihriska Šport Časové vymedzenie Poplatok
viacúčelové hrisko:     do 6 osôb nad 6 osôb
  - futbal 1 hodina 3 € 0,5 €/osoba
  - volejbal 1 hodina 3 € 0,5 €/osoba
  - nohejbal 1 hodina 3 € 0,5 €/osoba
  - tenis dvojhra

1 hodina

2 hodina

3 hodina

3 €

4 €

6 €

  - tenis štvorhra

1 hodina

2 hodina

3 hodina

4 €

6 €

8 €

Poznámka:
1. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov len pod dozorom dospelej osoby (18 rokov) (platí pre všetky športy) 1 hodina 3 € 0,5 €/osoba
2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity mestských športových klubov nahlásiť vopred správcovi areálu 1 hodina 3 € 0,5 €/osoba

Oslobodenie: vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity ZŠ a MŠ v čase vyučovania (po dohode so správcom)

Cena za hodinový prenájom športového náradia vo viacúčelovom ihrisku:

- tenisová raketa + loptička 1 hodina 1 €
- futbalová lopta - lenivá 1 hodina 1 €
- volejbalová lopta 1 hodina 1 €

Nájomca zaplatí cenu za prenájom viacúčelového ihriska resp. cenu za ďalšie služby priamo do pokladne správcovi ihriska.
Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení ceny. V prípade kolektívnych objednávok sa doklad vystaví na jedného kolektívom určeného nájomcu.


Prevádzkový poriadok mini ihriska

 1. Mini ihrisko je majetkom mesta Revúca.
 2. Mini ihrisko bude využívané len na športové aktivity pre školy, športové kluby a širokú verejnosť a to výlučne s vedomím správcu mini ihriska na základe stanoveného časového harmonogramu.
 3. Správcom ihriska je: Základná škola, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca, tel. 058/4881073, IČO: 37833871, DIČ: 2021669991

Nájomcom mini ihriska môže byť:

 1. fyzická osoba (staršia ako 18 rokov, preukazujúca sa preukazom totožnosti, alebo cestovným pasom u cudzincov)
 2. právnická osoba (preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne iného registra, alebo živnostenským listom)
 3. iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (mesto, obec, záujmové združenia, verejnoprávne inštitúcie...)

Podmienky prevádzky:

 1. Mini ihrisko je otvorené denne v čase určenom v cenníku.
 2. Počas školského roka, okrem prázdnin, je mini ihrisko v pracovných dňoch:
  1. v čase od 08.00 do 15.00 v užívaní základných škôl,
  2. v čase od 15.00 do 20.00 hod. od 16.5. do 15.9.
     od 15.00 do 19,00 hod. od 1.4. do 15.5., a od 16.9 do 3.10.
     od 15,00 do 16,00 hod. od 4.10. do 31.3.
  k dispozícii športovým klubom a občanom.
 3. Počas školského roka v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja, prípadne počas štátnych sviatkov, je mini ihrisko k dispozícii od 08.00 hod. záujemcom komerčne bez vymedzenia záujmových skupín podľa vopred stanoveného časového harmonogramu.
 4. V čase školských prázdnin je mini ihrisko využívané rovnakým režimom ako v bode 3.b a 4.
 5. Mini ihrisko je možné využívať len s vedomím jeho správcu podľa vopred stanoveného časového harmonogramu.
 6. Časový harmonogram využitia mini ihriska ako aj jeho obsadenie konkrétnymi záujemcami je spracovávaný správcom na základe požiadaviek zo strany záujemcov.

Zásady ochrany pri práci v areáli mini ihriska:

 1. V areáli mini ihriska je prísne zakázané: fajčiť, požívať akékoľvek alkoholické nápoje, psychotropné a omamné látky, jesť, nevhodným správaním obťažovať okolie, zdržiavať sa v areáli ihriska mimo prevádzkových hodín.
 2. Každý užívateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok mini ihriska. Prípadné škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.
 3. V prípade úmyselného poškodenia areálu a vybavenia mini ihriska vyhotoví správca písomný záznam o vzniknutej škode a nájomca je povinný uhradiť náklady na opravu v plnej výške.
 4. Za bezpečnosť užívateľov mini ihriska je zodpovedný nájomca, ktorý je povinný poskytnúť prvú pomoc prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc. Úraz v areáli mini ihriska v dobe jeho prenájmu nie je školským úrazom.

Povinnosti nájomcov a užívateľov mini ihriska:

 1. Dodržiavať pokyny správcu. Do areálu vstupovať a vystupovať z neho len cez hlavnú bránu.
 2. Na umelú trávu vstupovať len v obuvi s hladkou podrážkou, používať len športové náčinie a náradie vhodné na povrchy s umelou trávou, lenivé lopty.
 3. Nevstupovať do areálu mini ihriska so sklenými fľašami a pohármi, žuvačkami, cigaretami, otvoreným ohňom, s alkoholickými nápojmi, po požití alkoholických nápojov, psychotropných a omamných látok.
 4. Nájomca mini ihriska je zodpovedný v plnej miere za správanie a konanie osôb, ktoré sa zdržujú na ploche ihriska (t.j. hráči aj návštevníci). V prípade nevhodného správania sa (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, poškodzovanie majetku a pod.) možno takéhoto nájomcu a osoby nachádzajúce sa v priestore areálu mini ihriska vykázať z priestorov mini ihriska bez nároku na vrátenie nájomného.
 5. V areáli mini ihriska je zakázané liezť a vešať sa na futbalové bránky, siete, preliezať cez oplotenie, poškodzovať oplotenie a mantinely areálu.
 6. Pred začiatkom činností skontrolovať stav areálu mini ihriska, prípadné škody nahlásiť prenajímateľovi (správcovi).
 7. V prípade že prenajímateľ (správca) zistí poškodenie areálu mini ihriska nájomcom má nájomca povinnosť finančne nahradiť všetky spôsobené škody.
 8. Dodržiavať zákaz vodenia psov a iných domácich zvierat do areálu mini ihriska.
 9. Dodržiavať čistotu a poriadok v celom areáli mini ihriska, po ukončení činností upratať areál mini ihriska.
 10. Po ukončení prenájmu riadne uzamknúť všetky vstupy do areálu ihriska.
 11. Chrániť a šetriť majetok mini ihriska a zariadení športového areálu.
 12. Dodržiavať zásady ochrany pri práci v areáli mini ihriska, zásady BOZ a PO.

Vstupom do areálu ihriska vyjadrujem svoj súhlas, že som porozumel prevádzkovému poriadku ihriska a budem sa ním riadiť tak, ako je uvedené vo všetkých jeho bodoch.

Ďakujeme, že udržiavate na ihrisku čistotu a poriadok.


 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka